• ورود اعضا
  • ثبت نام
  • پیگیری
  • استرداد
  • 051 - 38331291
دروازه قرآن

به دستور عضدالدوله دیلمی بنا شد. علت نام‌گذاری آن، قرآنی است که به دستور امیر در آن قرار دادند تا مسافرین با عبور از زیر آن سلامت سفر کنند


به دستور عضدالدوله دیلمی بنا شد. علت نام‌گذاری آن، قرآنی است که به دستور امیر در آن قرار دادند تا مسافرین با عبور از زیر آن سلامت سفر کنند. این طاق که به مرور رو به خرابی می‌رفت، در دوره‌ زندیه توسط کریم‌خان زند بازسازی شد . در بازسازی، اتاقی بالای آن اضافه شد و دو جلد قرآن بزرگ نفیس را به خط سلطان ابراهیم‌ ابن شاهرخ تیموری، در آن جای دادند. این قرآن‌ها که معروف به «قرآن هفده من» هستند، به موزه پارس شیراز انتقال یافتند. دروازه قرآن که در دوره‌ قاجاریه به خاطر چندین زلزله، دچار خرابی های زیاد شده بود، توسط محمد زکی‌ خان نوری بازسازی شد و در دو طرف آن اتاق‌هایی به منظور پاسگاه و راهداری ساختند. همچنین آب انباری در کنار دروازه بنا کردند که از آب رکن‌ آباد پر می‌شد و مورد استفاده مسافران قرار می‌گرفت. این بنا را در گذشته، طاق قرآن نیز مینامیدند.پادنا گشت